جدیدترین محصولات
%۲۴ بند مولر کلیت دار(۴ عددی)
بند مولر کلیت دار(۴ عددی)
۳۲۳,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰ ریال
%۲۴ بند مولر ساده (۴ عددی)
بند مولر ساده (۴ عددی)
۲۳۸,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ ریال
%۲۴ وایر نیتی رکت
وایر نیتی رکت
۲۹۷,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰ ریال
%۲۴ وایر نیتی روند
وایر نیتی روند
۲۲۶,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ ریال
%۲۴ ۰۲۲MBT براکت
۰۲۲MBT براکت
۶۷۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰ ریال
%۲۴ براکت ۰۲۲MBT
براکت ۰۲۲MBT
۶۷۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰ ریال
%۲۴ براکت ۰۱۸ ROTH
براکت ۰۱۸ ROTH
۶۷۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰ ریال
%۲۴ براکت مینی ۰۲۲ MBT
براکت مینی ۰۲۲ MBT
۵۷۱,۰۰۰ ۴۳۶,۰۰۰ ریال
%۷۱ ژل کلرهگزدین۲%(۲۰۱۹/۰۵)
ژل کلرهگزدین۲%(۲۰۱۹/۰۵)
۱,۷۴۲,۵۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ریال
%۳۹ سدیم هیپوکلریت۲% (۲۰۱۹/۱۱)
سدیم هیپوکلریت۲% (۲۰۱۹/۱۱)
۵۹۶,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰ ریال
محصولات اندو
%۳۰ لاستیک رابردم
لاستیک رابردم
۱,۸۵۱,۴۰۰ ۱,۲۹۰,۴۰۰ ریال
%۳۰ مایع رابردم(۱٫۲ml)
مایع رابردم(۱٫۲ml)
۱,۰۷۷,۰۰۰ ۷۵۰,۷۰۰ ریال
%۳۰ سر سوزن
سر سوزن
۵,۱۶۶,۸۰۰ ۳,۶۰۱,۰۰۰ ریال
%۳۰ سدیم هیپوکلریت ۲% (۲۰۰ML)
سدیم هیپوکلریت ۲% (۲۰۰ML)
۵۹۶,۶۰۰ ۴۱۵,۹۰۰ ریال
%۳۰ اکالیپتول
اکالیپتول
۹۸۳,۸۰۰ ۶۸۵,۸۰۰ ریال
%۳۰ سدیم هیپوکلریت۵,۲۵%(۲۰۰MI)
سدیم هیپوکلریت۵,۲۵%(۲۰۰MI)
۶۲۵,۶۰۰ ۴۳۶,۱۰۰ ریال
%۳۰ MTA+ MAXI
MTA+ MAXI
۶,۴۸۵,۷۰۰ ۴,۵۲۰,۳۰۰ ریال
%۳۰ MTA+ STD
MTA+ STD
۴,۷۳۱,۲۰۰ ۳,۲۹۷,۵۰۰ ریال
%۳۰ محلول کلرهگزدین ۲%(۲۰۰ML)
محلول کلرهگزدین ۲%(۲۰۰ML)
۱,۵۶۱,۰۰۰ ۱,۰۸۸,۰۰۰ ریال
%۳۰ اندو اسپریتور
اندو اسپریتور
۴۱۷,۵۰۰ ۲۹۱,۰۰۰ ریال
جدیدترین محصولات
%۲۴ بند مولر کلیت دار(۴ عددی)
بند مولر کلیت دار(۴ عددی)
۳۲۳,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰ ریال
%۲۴ بند مولر ساده (۴ عددی)
بند مولر ساده (۴ عددی)
۲۳۸,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ ریال
%۲۴ وایر نیتی رکت
وایر نیتی رکت
۲۹۷,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰ ریال
%۲۴ وایر نیتی روند
وایر نیتی روند
۲۲۶,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ ریال
%۲۴ ۰۲۲MBT براکت
۰۲۲MBT براکت
۶۷۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰ ریال
%۲۴ براکت ۰۲۲MBT
براکت ۰۲۲MBT
۶۷۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰ ریال
%۲۴ براکت ۰۱۸ ROTH
براکت ۰۱۸ ROTH
۶۷۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰ ریال
%۲۴ براکت مینی ۰۲۲ MBT
براکت مینی ۰۲۲ MBT
۵۷۱,۰۰۰ ۴۳۶,۰۰۰ ریال
%۷۱ ژل کلرهگزدین۲%(۲۰۱۹/۰۵)
ژل کلرهگزدین۲%(۲۰۱۹/۰۵)
۱,۷۴۲,۵۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ریال
%۳۹ سدیم هیپوکلریت۲% (۲۰۱۹/۱۱)
سدیم هیپوکلریت۲% (۲۰۱۹/۱۱)
۵۹۶,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰ ریال