تماس حداقلی دندانپزشکان در مواجهه با پاندمیک از دکتر کرییر

بدون تردید، این بیماری همه گیر چالش های جدید و ناشناخته ای را به همراه داشته است، با این وجود پزشکان به تعامل با و درمان بیماران ادامه می دهند تا از بهترین نتایج بالینی اطمینان حاصل کنند. با فراهم بودن ابزارها و فناوری مناسب، ترکیبی از مشاوره های مجازی و فیزیکی بیماران را در مسیر پیشرفت نگه می دارد. پیشرفت قرار ملاقات های مجازی مطابق با بیماران و مصرف کنندگانی است که برای وقت خود ارزش قائل هستند و به گزینه های صرفه جویی در زمان و راحت گرایش دارند. این افراد به دنبال قرار ملاقات های کمتر، زمان های درمان…

دیدگاهتان را بنویسید

سوالی دارید ؟